Waow-concept
gebaseerd op MPS betaaldiensten

Algemene voorwaarden
voor de gebruiker-consument

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder die gebruikmaakt van het Waow-concept als consument, dat wil zeggen voor doeleinden die buiten zijn of haar beroepsactiviteit vallen.

1. Context bij deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en MPS

Door het aanvaarden van deze voorwaarden gaat u een overeenkomst aan met Mobile Payment Solutions, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Leberg 28, 9660 Brakel (België) en met ondernemingsnummer 633.921.328 (hierna “MPS”), met betrekking tot het gebruik van het Waow-concept.

1.2 Over het Waow-concept

Het Waow-concept is een initiatief van Waowdeals.be, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem (België) en ondernemingsnummer 567.647.463 (hierna “Waowdeals”). Waowdeals is een verdeler van betaalterminals die handelaars toelaat om, op basis van hun terminals en de diensten van MPS, betalingen van klanten te ontvangen en hen daarbij voordelen te bieden in de vorm van kortingen.

Vanuit het perspectief van de klant (gebruiker-consument) bestaat het Waow-concept dus in de eerste plaats uit een getrouwheidsprogramma. Echter, Waow-gebruikers kunnen ervoor kiezen om de kortingen op te sparen (cashbacks) en de opgespaarde cashbacks te gebruiken om, onder andere, aan andere Waow-gebruikers over te maken.

1.3 Over MPS, haar betaaldiensten en hun rol in het Waow-concept

De betaaldiensten van MPS (de “MPS-diensten”) vormen de basis van het Waow-concept. Ze bestaan uit het aanbieden van een virtuele rekening, zowel aan deelnemende handelaars als aan hun klanten, voor het aanhouden van elektronisch geld (de “MPS-rekening”) en de uitvoering van daaraan verbonden betalingstransacties via haar betaalplatform (het “MPS-platform”).

In het kader van haar dienstverlening heeft MPS een aanvraag lopen bij de Nationale Bank van België om een vergunning te bekomen als instelling voor elektronisch geld op basis van de wet van 11 maart 2018 op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld. Momenteel verleent MPS haar diensten nog onder een vrijstellingsregime.

1.4 Beperkingen op het gebruik

Om gebruik te kunnen maken van het Waow-concept dient u minstens 16 jaar oud te zijn.

1.5 Termen gebruikt in deze voorwaarden

De termen die worden gebruikt in deze voorwaarden hebben de volgende betekenis:

 • u: verwijst naar u in uw hoedanigheid van Waow-gebruiker.
 • Waow-gebruiker: ieder die gebruik maakt van het Waow-concept overeenkomstig deze voorwaarden als natuurlijke persoon, handelend voor doeleinden die buiten zijn of haar beroepsactiviteit vallen.
 • Waow-handelaar: een detailhandelaar (retailer) die deelneemt aan het Waow-concept in het kader van zijn professionele verkoopactiviteiten overeenkomstig de algemene voorwaarden van MPS die gelden voor handelaars. Een lijst van Waow-handelaars is beschikbaar via https://www.waowdeals.com/verkooppunten.
 • Waow-concept: het concept dat is gebaseerd op de MPS-diensten en dat bestaat uit het Waow-getrouwheidsprogramma, eventueel aangevuld met het peer-to-peer programma (naar keuze van de Waow-gebruiker).
 • Waow-getrouwheidsprogramma: het getrouwheidsprogramma dat de kern vormt van het Waow-concept en dat u toelaat te betalen voor aankopen bij Waow-handelaars via uw MPS-rekening en daarbij (onmiddellijke) kortingen (of, mits u de volledige registratie bij MPS doorloopt, cashbacks op uw MPS-rekening) te ontvangen.
 • peer-to-peer programma: het programma dat een aanvulling vormt op het Waow-getrouwheidsprogramma en dat u toelaat, mits u de volledige registratie bij MPS doorloopt, om opgespaarde cashbacks op uw MPS-rekening te gebruiken om, onder andere, aan andere Waow-gebruikers over te maken.
 • MPS-diensten: de diensten van MPS die de basis vormen van het Waow-concept en die bestaan uit het openen van MPS-rekeningen op het MPS-platform, op naam van Waow-handelaars enerzijds en van Waow-gebruikers anderzijds, en het uitvoeren van betalingstransacties tussen MPS-rekeningen. Betalingstransacties (wallet-to-wallet) vinden plaats tussen Waow-gebruikers en Waow-handelaars (Waow-getrouwheidsprogramma) of tussen Waow-gebruikers onderling (peer-to-peer programma), telkens overeenkomstig deze voorwaarden.
 • MPS-rekening: een op het MPS-platform geopende virtuele rekening (e-wallet) voor het aanhouden van elektronisch geld die Waow-gebruikers toelaat om deel te nemen aan het Waow-concept en gebruik te maken van de MPS-diensten zoals omschreven in deze voorwaarden.
 • MPS-platform: het platform ontwikkeld door MPS waarop de MPS-rekeningen worden geopend en wallet-to-wallet betalingen worden verricht overeenkomstig deze voorwaarden.
 • account space: uw persoonlijke ruimte binnen het MPS-platform die toegankelijk is via het web (https://my.mps-emi.com) of via de Waow-applicatie en waarbinnen u toegang heeft tot de functionaliteiten beschreven in afdeling 4 (Functionaliteiten van de MPS-rekening (via de account space)) hieronder.
 • Waow-applicatie: de mobiele applicatie die is ontwikkeld door MPS en die u kan downloaden om mobiel toegang te hebben tot uw account space.
 • retrait: de terugbetaling van een deel of het geheel van het saldo dat beschikbaar is op uw MPS-rekening door overschrijving op de betaalrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gekoppeld overeenkomstig afdeling 2 (Activatie van de diensten) hieronder.

2. Activatie van de diensten

Om gebruik te kunnen maken van het Waow-concept dient u een MPS-rekening te openen. Dat kan in de eerste plaats door uw eenvoudige registratie bij MPS via een Waow-handelaar. Daartoe zal de Waow-handelaar via de betaalterminal uw identiteitskaart uitlezen alsook het door u gekozen, en door MPS aanvaarde, betaalmiddel (voor een overzicht van de door MPS aanvaarde betaalmiddelen verwijzen we naar www.MPS-EMI.com/cardacceptance). Het betaalmiddel moet gelinkt zijn aan een betaalrekening (IBAN) die u aanhoudt bij een krediet- of betalingsinstelling die is gevestigd in een lidstaat van de EER waarin MPS actief is. De betaalrekening die op die manier aan uw MPS-rekening wordt gekoppeld is tevens de betaalrekening waarop u retraits kan aanvragen en ontvangen overeenkomstig afdeling 4.5 (Initiëren van retraits) hieronder.

Een dergelijke registratie via een Waow-handelaar volstaat om kortingen te kunnen ontvangen in het kader van Waow-getrouwheidsprogramma. Echter, om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten die de MPS-rekening te bieden heeft (zie afdeling 4 (Functionaliteiten van de MPS-rekening via de account space) hieronder), dient u een gebruikersaccount aan te maken via het web (https://my.mps-emi.com) of via de Waow-applicatie.

MPS behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie op te vragen alsook om uw registratie te weigeren om legitieme redenen. Op uw verzoek zal MPS u informeren over de redenen tot weigering, tenzij haar dat bij wet is verboden.

3 Kortingen in het kader van het Waow-getrouwheidsprogramma

Voor elke aankoop die u met het aan uw MPS-rekening gekoppelde betaalmiddel betaalt, heeft u recht op een getrouwheidsbonus. Het precieze bedrag van de getrouwheidsbonus wordt bepaald door de Waow-handelaar waarbij u de aankoop verricht. U ontvangt u getrouwheidsbonus in de vorm van een onmiddellijke korting op het aankoopbedrag, tenzij u binnen uw account space expliciet aangeeft dat u de bonus wenst te ontvangen in de vorm van een cashback (zie afdeling 4 (Functionaliteiten van de MPS-rekening via de account space) hieronder).

4 Functionaliteiten van de MPS-rekening via de account space

Via uw account space, toegankelijk via het web (https://my.mps-emi.com) of via de Waow-applicatie, heeft u toegang tot uw persoonlijke ruimte op het MPS-platform en kan u gebruik maken van de functionaliteiten zoals hieronder beschreven. MPS kan te allen tijde en zonder u daarover te informeren commerciële en praktische wijzigingen aanbrengen aan de lay-out, vorm en formulering van de informatie op de website(s) of schermen die toegang geven tot uw account space.

4.1 Betalen bij een Waow-handelaar op basis van een QR-code

Vanuit de Waow-applicatie kan u een Waow-handelaar betalen voor een aankoop zonder dat u daarvoor uw identiteitskaart of het aan uw MPS-rekening gekoppelde betaalmiddel nodig heeft. Het volstaat dat u de QR-code die de Waow-handelaar voor u genereert, scant vanuit de Waow-applicatie. Ga daarvoor binnen de Waow-applicatie naar ‘Voer een betaling uit’ en dan naar ‘Betaal met QR-code’.

4.2 Kiezen voor cashbacks in plaats van een onmiddellijke korting

Binnen de Waow-applicatie kan u ervoor kiezen om uw getrouwheidsbonussen (zie afdeling 3 (Kortingen in het kader van het Waow-getrouwheidsprogramma) hierboven) kortingen op te sparen in de vorm van cashbacks op uw MPS-rekening.

4.3 Raadplegen van transactiehistoriek en saldo aan opgespaarde cashbacks

Zowel via het web als via de Waow-app kan u het saldo op uw MPS-rekening raadplegen alsook de gegevens van de betalingen die u met uw MPS-rekening uitvoerde, de voordelen die u werden toegekend en de retraits die werden uitgevoerd. De informatie blijft beschikbaar tot dertien (13) maanden na de datum van de relevantie transactie.

4.4 Overmaken van opgespaarde cashbacks tussen Waow-gebruikers onderling

Via de Waow-app kan u een QR-code genereren om betalingen te ontvangen van andere Waow-gebruikers die over voldoende saldo beschikken op hun MPS-rekening. U kan hen tevens een betaalverzoek verzenden op basis van hun mobiel telefoonnummer (indien dat bij MPS gekend is). Zodra het verzoek is aanvaard door de Waow-gebruiker die het verzoek ontvangt, wordt zijn MPS-rekening gedebiteerd ten gunste van uw MPS-rekening. Indien u binnen de account space uw mobiel telefoonnummer heeft opgegeven, kunnen andere Waow-gebruikers ook zelf betalingen naar uw MPS-rekening initiëren.

Indien u over een positief saldo beschikt op uw MPS-rekening, kan u zelf ook andere Waow-gebruikers betalen door de door hen gegeneerde QR-code te scannen, door een betalingsverzoek te aanvaarden of door zelf een betaling te initiëren. Daartoe geeft u, naast het relevante bedrag, het mobiel telefoonnummer op van de Waow-gebruiker die u wenst te betalen.

Het is uw verantwoordelijkheid om het correcte telefoonnummer op te geven. MPS zal kosten aanrekenen voor het rechtzetten van transacties die werden uitgevoerd ten gunste van een andere Waow-gebruiker op basis van het verkeerde telefoonnummer.

4.5 Initiëren van retraits

U kan steeds verzoeken dat het bedrag op uw MPS-rekening geheel of gedeeltelijk wordt overgemaakt naar de betaalrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gekoppeld. MPS initieert elk retrait ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de aanvraag. Zij is voor de effectieve uitvoering ervan (creditering op uw betaalrekening (IBAN)) echter afhankelijk van de systemen en procedures van de verwerkende kredietinstelling.

4.6 Afsluiten van uw MPS-rekening en uw account space

U kan op elk ogenblik binnen de account space opdracht geven om uw MPS-rekening en de daarbij horende persoonlijke account space af te sluiten. In dat geval verliest u, overeenkomstig afdeling 17 (Gevolgen van de beëindiging) hieronder, definitief de mogelijkheid om er achteraf toegang toe te krijgen en wordt het saldo dat eventueel op uw MPS-rekening zou staan automatisch overgemaakt naar de betaalrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gekoppeld.

5. Opwaardering van de MPS-rekening

U kan als Waow-gebruiker niet zelf uw MPS-rekening opladen. Uw MPS-rekening wordt enkel opgewaardeerd:

 • in het kader van aankooptransactie, op basis van het betaalmiddel dat aan uw MPS-rekening is gekoppeld en voor een bedrag dat gelijk is aan het aankoopbedrag (min het bedrag van de getrouwheidsbonus indien u kiest om die te ontvangen in de vorm van een korting); in dat geval wordt uw MPS-rekening onmiddellijk weer afgewaardeerd ten voordele van de MPS-rekening van de Waow-handelaar waarbij u de aankooptransactie verricht;
 • in het kader van een aankooptransactie, voor het bedrag dat gelijk is aan de getrouwheidsbonus wanneer u gekozen heeft om de bonus te ontvangen in de vorm van cashbacks; en
 • wanneer u de begunstigde bent van een overmaking door een andere Waow-gebruiker van (een deel van) diens opgespaarde cashbacks.

6. SEPA Direct Debit mandaat ten voordele van MPS

Door het aanvaarden van deze voorwaarden geeft u MPS de toestemming (SEPA Direct Debit mandaat) om de bankrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gekoppeld te debiteren ten voordele van MPS telkens wanneer dat nodig is om een aankooptransactie vanuit uw MPS-rekening te kunnen initiëren (en telkens ten belope van (maximum) het aankoopbedrag). U kan MPS te allen tijde verzoeken om het mandaat in te trekken.

7. Rol van andere betaaldienstverleners

Voor de verwerking van bepaalde transacties is MPS afhankelijk van de systemen en procedures van andere betaaldienstverleners, in het bijzonder de instelling waarbij u de betaalrekening (IBAN) aanhoudt die aan uw MPS-rekening is gekoppeld. Dat geldt voor:

 • de opwaardering van uw MPS-rekening in het kader van een aankooptransactie (debitering van de betaalrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gekoppeld), waarvoor eigen voorwaarden kunnen gelden, inclusief met betrekking tot terugboekingen (chargebacks); en
 • de afwaardering van uw MPS-rekening in het kader van een verzoek tot retrait (creditering van uw betaalrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gekoppeld).

8. Uitvoeringstermijn voor betalingstransacties

MPS zal betalingstransacties door de Waow-gebruiker (dat wil zeggen, wallet-to-wallet transacties van de MPS-rekening van de Waow-gebruiker naar de MPS-rekening van een Waow-handelaar (in het kader van een aankooptransactie) of naar de MPS-rekening van een andere Waow-gebruiker (in het kader van het peer-to-peer programma)) onmiddellijk uitvoeren. Voor de uitvoering van retraits geldt de uitvoeringstermijn zoals vermeld in afdeling 4.5 (Initiëren van retraits) hierboven.

9. Verplichtingen van de Waow-gebruiker

9.1 Delen van correcte, volledige en actuele informatie met MPS

U dient op het ogenblik van uw registratie als Waow-gebruiker en op enig ander moment tijdens de looptijd van onze overeenkomst prompt de informatie te bezorgen die MPS u vraagt om haar diensten aan u te kunnen (blijven) verlenen. U dient tevens spontaan MPS schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging aan informatie die u eerder meedeelde.

De informatie die u ons bezorgt dient steeds correct, volledig en actueel te zijn. In geval van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan MPS haar dienstverlening aan u opschorten en, na een aanmaning overeenkomstig afdeling 18.1 (Communicatie tussen de partijen) hieronder, beëindigen.

9.2 Geoorloofd gebruik van de MPS-rekening

U verbindt er zich toe uw MPS-rekening en het MPS-platform uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden en op de wijze beschreven in deze voorwaarden. In het bijzonder zal u de MPS-rekening en het MPS-platform niet gebruiken voor onwettige doeleinden of om inbreuk te maken op de rechten van MPS, Waowdeals of derden.

9.3 Beveiliging van toestellen en inloggegevens

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle toestellen, paswoorden en alle andere inloggegevens die u gebruikt voor uw toegang tot de MPS-rekening (in het bijzonder de account space) goed worden beveiligd. Dat houdt onder meer, maar niet uitsluitend, in dat paswoorden en PIN-codes strikt persoonlijk dienen te zijn, dat u ze niet meedeelt aan derden en dat u ze op geen enkel onbeveiligd medium noteert of vastlegt. Paswoorden en PIN-codes dient u ook zorgvuldig te kiezen: vermijd voor de hand liggende combinaties, als dan niet gebaseerd op persoonlijke kenmerken zoals uw naam of uw geboortedatum. De Waow-applicatie mag niet worden gebruikt op een apparaat waarvan de originele veiligheidsvoorzieningen of -instellingen zijn uitgeschakeld of omzeild. Als Waow-gebruiker draagt u alle verliezen veroorzaakt door niet-toegestane betalingstransacties, inclusief retraits, indien de verliezen het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid op het gebied van beveiliging van uw kant.

9.4 Actie bij (mogelijke veiligheids-)incidenten en niet-toegestane transacties

Indien u twijfelt over de veiligheid van uw MPS-rekening (in het bijzonder de account space) kan u steeds de PIN-code van uw account space wijzigen (via ‘Uw profiel’). U kan ook om de tijdelijke blokkering van uw MPS-rekening verzoeken door contact op te nemen met MPS via stop@mps-emi.com. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie, inclusief retrait, geboekt van uw MPS-rekening voordat u MPS heeft gevraagd uw MPS-rekening te blokkeren, draagt u het verlies tot een bedrag van 50 euro dat daarvan het gevolg is tenzij indien (i) u het verlies of de diefstal van inloggegevens of de verduistering van uw MPS-rekening niet kon opsporen vóór de transactie of (ii) de verliezen te wijten zijn aan het handelen of nalaten van een werknemer of aangestelde van MPS of van een entiteit waaraan haar activiteiten zijn uitbesteed. U draagt het gehele verlies indien MPS redelijke gronden heeft om fraude te vermoeden en deze gronden schriftelijk aan de FOD Economie heeft meegedeeld.

9.5 Nieuwe releases van de Waow-applicatie

Nieuwe versies van de Waow-applicatie worden regelmatig beschikbaar gesteld via de applicatiewinkel, zoals de App Store of Google Play. In dat geval zal een bericht verschijnen dat u daarover informeert. Om verder gebruik te kunnen maken van de MPS-diensten dient u een nieuwe versie steeds te installeren. Daardoor accepteert u de wijzigingen die in de Waow-applicatie worden aangebracht.

10. Weigering van betalingstransacties

Een betalingstransactie zal steeds worden geweigerd indien de betaalrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gelinkt onvoldoende saldo vertoont of indien de betaallimieten die zouden gelden voor de betaalrekening (IBAN) en/of het eraan gekoppelde betaalmiddel zijn overschreden (of door de transactie zouden worden overschreden). Daarnaast behoudt MPS zich het recht voor om betalingstransacties tijdelijk of permanent te weigeren indien:

 • er sterke aanwijzingen zijn dat de klant die de betaling initieert niet de rechtmatige houder is van het gebruikte betaalmiddel of dat de betaling, indien ze wordt uitgevoerd, frauduleus zou zijn;
 • de betaling(en) sterk afwijken van het normale betalingsprofiel van de Waow-gebruiker op basis van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de betalingsfrequentie of het(de) bedrag(en);
 • de uitvoering van de betaling(en) in het algemeen niet in overeenstemming zou zijn met deze voorwaarden, de toepasselijke Belgische of Europese wettelijke voorschriften en/of de regels van MPS’ acquirer, telkens zoals die van kracht zijn op het moment van de betaling.

De weigering van een transactie wordt altijd onder de aandacht gebracht door een bericht op de terminal van de handelaar. U kan altijd contact opnemen met MPS voor meer informatie over de weigering van een betaling. MPS zal die informatie meedelen als de informatie beschikbaar is, tenzij wettelijke voorschriften de mededeling van de informatie verbieden. Een weigering van een transactie kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.

11. Opschorting van dienstverlening

MPS behoudt zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke levering van het Waow-concept gebaseerd op de MPS-diensten op te schorten indien:

 • zij daartoe opdracht krijgt van een bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie;
 • zij naar eigen redelijk inzicht van mening is dat u het Waow-concept gebruikt in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen, inclusief (maar niet beperkt tot) op het gebied van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • zij naar eigen redelijk inzicht vaststelt dat u mogelijk toch niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden (zie afdeling 1.4 (Beperkingen op het gebruik) hierboven);
 • zij naar eigen redelijk inzicht van mening is dat de voortzetting van de levering van haar diensten haar reputatie of die van haar partners of medecontractanten, regelgevende instanties en/of het grote publiek in gevaar kan brengen;
 • u nieuwe releases van de Waow-applicatie niet installeert binnen twee maanden nadat zij beschikbaar zijn gesteld;
 • uw MPS-rekening is gecompromitteerd;
 • MPS niet langer bevoegd is om de MPS-diensten te verlenen en zolang zij geen overnemer heeft gevonden van haar contractuele verplichtingen;
 • u deze voorwaarden heeft geschonden;
 • u MPS aan een onaanvaardbaar financieel of frauderisico blootstelt; of
 • u mogelijk betrokken bent bij frauduleus of illegaal gedrag.

MPS zal zich inspannen om haar voornemen om haar dienstverlening op te schorten op voorhand bekend te maken waar mogelijk (en wettelijk toegestaan). De opschorting geeft hoe dan ook geen aanleiding tot schadevergoeding.

12. Veiligheids- en continuïteitsmaatregelen

12.1 Veiligheid en continuïteit van het MPS-platform

MPS staat in voor de veiligheid en de continuïteit van het MPS-platform. Daartoe zal zij alle wettelijk verplichte en andere redelijke maatregelen nemen, inclusief het opleggen van sterke cliëntauthenticatie (ook wel strong customer authentication of two-factor authentication) bij het inloggen op de account space en bij elke handeling die een risico op betalingsfraude met zich meebrengt.

MPS behoudt zich het recht voor om uw MPS-rekening en de eraan verbonden handelaar account space tijdelijk te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de rekening en/of een vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik ervan. Tenzij dit niet kan om veiligheidsredenen of omdat het wettelijk verboden is, zal MPS u over de blokkering informeren (indien mogelijk voordat de MPS-rekening wordt geblokkeerd, en ten laatste onmiddellijk daarna) overeenkomstig afdeling 18.1 (Communicatie tussen de partijen) hieronder.

Daarnaast is het mogelijk dat het MPS-platform en/of de MPS-diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn in geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of om redenen die buiten de redelijke controle van MPS vallen. MPS spant zich in om vooraf kennis te geven van een gepland onderhoud dat kan leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van haar diensten.

12.2 Bescherming van persoonsgegevens

MPS verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming (GDPR). Voor meer informatie over de manier waarop MPS persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, wordt verwezen naar haar handvest persoonlijke levenssfeer dat beschikbaar is via het MPS-platform.

13. Kosten voor de Waow-gebruiker

U kan de Waow-applicatie gratis installeren en gebruiken. Met uitzondering van de software die MPS ter beschikking stelt overeenkomstig deze voorwaarden, draagt u wel de kosten die verband houden met de hardware en software die nodig zijn voor het gebruik van de Waow-applicatie evenals de kosten die nodig zijn voor uw toegang tot telecommunicatiemethodes en tot het internet of een mobiel netwerk.

14. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen

 1. 1 MPS

MPS is verantwoordelijk voor het correct verwerken van toegestane transacties vanuit de MPS-rekening alsook van uw aanvragen tot retrait, onverminderd de toepassing van onder meer (maar niet uitsluitend) afdeling 10 (Weigering van betalingstransacties) en afdeling 11 (Opschorting van dienstverlening) hierboven.

Wanneer een toegestane transactie niet of incorrect werd verwerkt waardoor de Waow-handelaar (in het kader van een aankooptransactie), een andere Waow-gebruiker (in het kader van het peer-to-peer programma) of uzelf (in het kader van een retrait) het bedrag van de transactie niet of niet volledig heeft ontvangen, en wanneer de verantwoordelijkheid daarvoor bij MPS ligt, zal MPS de transactie alsnog correct uitvoeren (met als valutadatum de datum waarop de transactie zou zijn uitgevoerd in geval van een correcte uitvoering). U beschikt over een termijn van dertien maanden, te rekenen vanaf de datum van de transactie (in geval van niet-verwerking) of vanaf de datum van de verwerking van de transactie (in geval van incorrecte verwerking) om onregelmatigheden in de verwerking van de transactie aan MPS te melden.

Wanneer een korting (getrouwheidsbonus) niet onmiddellijk kan worden toegepast omdat het MPS-platform op het ogenblik van de aankoop tijdelijk niet beschikbaar zou zijn, wordt de getrouwheidsbonus automatisch gecrediteerd op uw MPS-rekening (cashback) zodra het platform weer beschikbaar is.

MPS is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik of het niet naar behoren functioneren van het MPS-platform wanneer (en in de mate dat) de schade wordt veroorzaakt door:

 • toedoen of nalaten van de Waow-gebruiker;
 • een storing en/of ontoereikendheid van de hardware en/of softwareapparatuur van de Waow-gebruiker, ongeacht de oorzaak;
 • een storing van het internet of van de systemen aangeboden of gebruikt door telecomaanbieders of betaaldienstverleners (anders dan MPS); of
 • overmacht.

MPS is geen partij bij de aankoop die u doet bij de Waow-handelaar. Zij is dan ook niet aansprakelijk in geval van een geschil met de Waow-handelaar met betrekking tot de levering of de kwaliteit van de diensten of producten die u op basis van het Waow-concept en de MPS-diensten aankoopt.

14.2 De Waow-gebruiker

Als Waow-gebruiker draagt u zelf een deel of het geheel van het verlies dat wordt veroorzaakt door niet-toegestane betalingstransacties in de gevallen en onder de voorwaarden beschreven in afdeling 9.3 (Beveiliging van toestellen en inloggegeven) en afdeling 9.4 (Actie bij (mogelijke veiligheids-)incidenten en niet-toegestane transacties) hierboven).

15. Intellectuele eigendom

Als Waow-gebruiker beschikt u over een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Waow-concept en de MPS-diensten. U erkent dat:

 • alle aanspraken en belangen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het Waow-concept en de MPS-diensten (onder meer (maar niet beperkt tot) het MPS-platform, de MPS-rekening, de account space) en de verschillende elementen waaruit ze bestaan (onder meer (maar niet beperkt tot) teksten, foto’s, catalogi, lay-outs, handelsnamen, logo’s, illustraties, specifieke software, video’s) en alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten (onder meer (maar niet beperkt tot) octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken) te allen tijde de exclusieve eigendom van MPS of haar licentiegevers zijn en blijven;
 • u geen elementen van het MPS-platform mag kopiëren, decompileren, wijzigen, vertalen, demonteren of anderszins wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPS; en
 • alle rechten die u niet uitdrukkelijk worden verleend de uitsluitende en exclusieve eigendom van MPS of haar licentiegevers zijn en blijven.
 1. Beëindiging van deze overeenkomst

U kan deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen door uw MPS-rekening en de daarbij horende persoonlijke account space af te sluiten overeenkomstig afdeling 4.6 (Afsluiten van uw MPS-rekening en uw account space) hierboven. Wanneer u geen toegang heeft tot uw account space, in het bijzonder omdat u niet het volledige registratieproces bij MPS heeft doorlopen, kan u MPS steeds verzoeken om uw MPS-rekening af te sluiten (en dus deze overeenkomst te beëindigen).

MPS kan deze overeenkomst steeds beëindigen (en dus uw MPS-rekening en bijhorende account space afsluiten) met een opzegtermijn van ten minste twee maanden. Zij kan echter deze overeenkomst tevens met onmiddellijke ingang beëindigen (en dus uw MPS-rekening en bijhorende account space onmiddellijk afsluiten) indien de grond tot opschorting van dienstverlening overeenkomstig afdeling 11 (Opschorting van dienstverlening) hierboven aanhoudt (of redelijkerwijze zal aanhouden) gedurende een periode van 30 kalenderdagen.

 1. Gevolgen van de beëindiging

Bij beëindiging van deze overeenkomst verliest u het recht om gebruik te maken van het Waow-concept en de eraan verbonden licenties. MPS zal uw MPS-rekening en de bijhorende account space afsluiten, wat impliceert dat:

 • u definitief de mogelijkheid verliest om er achteraf toegang toe te krijgen; en
 • de bedragen die nog op uw MPS-rekening staan automatisch worden overgemaakt naar de betaalrekening (IBAN) die aan uw MPS-rekening is gekoppeld.
 1. Slotbepalingen (standaardclausules)

18.1 Communicatie tussen de partijen

Partijen komen overeen dat zij de informatie die noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst elektronisch kunnen communiceren in het Nederlands of in het Frans, afhankelijk van de taalkeuze die de gebruik bij zijn registratie heeft gemaakt.

Elke mededeling of kennisgeving aan de Waow-gebruiker zal worden gedaan per e-mail of SMS, indien uw e-mailadres of mobiel telefoonnummer bij MPS is geregistreerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Waow-gebruiker om dergelijke registratie uit te voeren en om ervoor te zorgen dat de instellingen van zijn e-mailfiltersysteem (anti-spam of andere) of de status van zijn inbox (mogelijke capaciteitsbeperking) hem in staat stellen om e-mails van MPS te ontvangen.

Verzoeken of kennisgevingen aan MPS kan u doen via support@mps-emi.com.

18.2 Wijziging van deze algemene voorwaarden

MPS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en, tenzij de wijziging sneller moet worden doorgevoerd om te voldoen aan wettelijke vereisten, zal u van de wijziging ten minste twee maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht via een email en/of via een notificatie via de account space. Indien u het niet eens bent met de voorgestelde wijzigingen kan u steeds deze overeenkomst beëindigen overeenkomstig afdeling 16 (Beëindiging van deze overeenkomst) hierboven. Indien u echter de diensten omschreven in deze voorwaarden blijft gebruiken na de termijn van twee maanden, zal dat worden beschouwd als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Bij wijziging van de algemene voorwaarden zal de nieuwe, gewijzigde versie van toepassing zijn en in haar geheel in de plaats komen van de voorgaande versies.

18.3 Raadpleging van deze algemene voorwaarden

U kan de meest recente versie van deze algemene voorwaarden te allen tijde raadplegen en downloaden via [• webadres]. Op uw verzoek kan u per e-mail een kopie bekomen van de op het ogenblik van de opening van uw MPS-rekening geldende versie van de algemene voorwaarden.

18.4 Scheidbaarheid van de bepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De ongeldige bepaling zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige bepaling waarvan de inhoud economisch of functioneel zo dicht mogelijk bij die van de oorspronkelijke bepaling ligt.

18.5 Tegenstrijdigheden

In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Nederlandstalige versie van deze voorwaarden en een versie in een andere taal prevaleert altijd de Nederlandstalige versie.

18.6 Geen verzaking aan rechtsmiddelen

Geen enkele mededeling, gedrag, tolerantie of stilzwijgen zal een verzaking inhouden aan de rechtsmiddelen waarover partijen onder deze voorwaarden beschikken. Behoudens uitdrukkelijke afstand van recht behouden partijen steeds de mogelijkheid om de strikte naleving van deze voorwaarden te vragen.

18.7 Overdraagbaarheid

Indien MPS besluit om de MPS-rekeningen over te dragen aan een andere entiteit (bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie) zal zij dat alleen doen als die entiteit over de juiste vergunningen beschikt overeenkomstig het toepasselijke recht. In ieder geval wordt u van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht in overeenstemming met de procedure beschreven in afdeling 18.2 (Wijziging van deze algemene voorwaarden) hierboven.

18.8 Vertegenwoordiging

MPS behoudt zich het recht voor om een derde partij aan te wijzen als haar vertegenwoordiger om haar rechten uit hoofde van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk af te dwingen.

18.9 Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

18.10 Klachtenbehandeling en geschillenregeling

Klachten in verband met het gebruik van de diensten van MPS kan u richten aan support@mps-emi.com. MPS zal de ontvangst van de klacht bevestigen en ze binnen 30 dagen van ontvangst beantwoorden.

Indien u het antwoord van MPS onvoldoende acht, kan u zich - kosteloos en onverminderd een eventuele latere verwijzing naar een bevoegde rechter - richten tot de Ombudsdienst voor financiële diensten:

Ombudsfin

North Gate II

Koning Albert II-laan 8 bus 2

1000 Brussel

Tel: 02 545 77 70

E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Website : www.ombudsfin.be

Indien u zich, meer in het algemeen, slachtoffer voelt van misleidende, oneerlijke of agressieve handelspraktijken door MPS kan u dat tevens melden bij het Meldpunt van de Economische Inspectie bij de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ of rechtstreeks aan:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

Tel: 0800 120 33

Fax : 0800 120 57

E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Website: www.economie.fgov.be

Elk geschil dat voortvloeit uit de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of ontbinding van deze voorwaarden is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij de Waow-gebruiker de verweerder is en de Waow-gebruiker een gekende woonplaats heeft anders dan nabij Antwerpen. In dat geval is de bevoegde rechtbank degene die nabij de woonplaats van de Waow-gebruiker is gevestigd.